Zarządzenie Nr  3/2015

z dnia 24 lutego 2015 roku

Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu

w Choroszczy

 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

 

 

         Na podstawie  § 12  uchwały Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy  z dnia 29 stycznia 1992 roku w sprawie zmiany nazwy   Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy i nadania statutu (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015r, poz.375) , zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Nadać Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu 

w Choroszczy stanowiący załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia  10.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik do  zarządzenia Nr 3/2015

Dyrektora

Miejsko-Gminnego Centrum

Kultury i Sportu w Choroszczy

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKO - GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU

W CHOROSZCZY

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej „regulaminem” określa strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, zwanego dalej „Centrum Kultury”
 2. Centrum Kultury działa w szczególności na podstawie:
 1.  ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.  z 2012 r.   poz. 406 ze zm.);
 2. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014   poz. 715);
 3.  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.);
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.   poz. 885 ze zm.);
 5. uchwały Nr XVI/146/92 Rady Miejskiej w Choroszczy  z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie powołania Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy;
 6. uchwały Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy  z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany nazwy   Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy i nadania statutu
 1. Regulamin określa  w szczególności:
 1. organizację Centrum Kultury,
 2. zasady wykonywania funkcji kierowniczych,
 3. strukturę organizacyjną Centrum Kultury, 
 4.  zasady podpisywania pism i decyzji,
 5. wewnętrzną strukturę Centrum Kultury.

Rozdział II

Zakres działania Centrum Kultury

 1. Centrum Kultury w Choroszczy jest samorządową instytucją kultury, której siedziba znajduje się w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29.
 2. Zakres zadań realizowanych przez Centrum  Kultury został określony w statucie

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu

Rozdział III

Organizacja Domu Kultury

 1. Pracą Centrum  Kultury kieruje dyrektor, który zarządza placówką, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Funkcjonowanie Centrum Kultury opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
 3. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Zastępca Dyrektora
  w ramach udzielonego przez Dyrektora pełnomocnictwa.
 4. Centrum   Kultury realizuje swoje statutowe zadania w oparciu o:
 • osoby zatrudnione  na podstawie umów o pracę,
 • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno – prawnych.
 1. Pracownicy podlegają bezpośrednio dyrektorowi.

Rozdział IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU

W CHOROSZCZY

 

 DYREKTOR CENTRUM KULTURY

 1. Dyrektor kieruje pracą Centrum Kultury, a w szczególności:
 1. określa organizację wewnętrzną oraz formy i metody pracy Centrum  Kultury,
 2. dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności, koordynuje działalność
  i kieruje pracą pracowników zatrudnionych w Centrum Kultury,
 3. realizuje zasady polityki kadrowej, dba o należyty dobór pracowników,
 4. ustala plan pracy Centrum  Kultury,
 5. zapewnia skuteczną kontrolę realizacji ustalonych zadań i przestrzegania przepisów prawa.
 1. Do wyłącznych kompetencji dyrektora należy:
 1. reprezentacja (składanie wszelkich oświadczeń woli w zakresie zobowiązań
  i zarządzania mieniem),
 2. prowadzenie działalności finansowej oraz dbanie o należyte wydatkowanie powierzonych środków,
 3. sporządzanie rocznych planów pracy oraz dbanie o prawidłową ich realizację,
 4. sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań z działalności Centrum Kultury,
 5. zawieranie wszelkich umów związanych z działalnością Centrum  Kultury.
 1. Dyrektor   Centrum  Kultury jest zobowiązany do:
 1. ustalania założeń do planów działalności Centrum  Kultury  zgodnie
  z obowiązującymi zasadami i wytycznymi,
 2. kontroli wykonywania zadań oraz własnych zaleceń i zarządzeń,
 3. rozstrzygania sporów i wątpliwości powstałych w trakcie realizacji zadań,
 4. nadzoru,  kontroli i koordynacji działań pracowników.
 1. Do Działu Promocji Kultury i Edukacji należy:
 1. rozbudzenie i zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
 2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego,
 3. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 4. kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego miasta, gminy, regionu, Polski i innych narodów,
 5. promocja poprzez kulturę, organizacja imprez o charakterze kulturalnym,
 6. przygotowywanie dokumentacji zgodnie z przepisami do realizacji imprez masowych z dziedziny kultury,
 7. inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami samorządowymi, pozarządowymi oraz innymi placówkami kultury;
 8. prowadzenie działalności impresaryjnej zespołów i artystów działających w Centrum Kultury oraz z nim współpracujących.
 9. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami w celu przygotowywania i realizacji wspólnych wydarzeń i projektów,
 10. opracowywanie materiałów promocyjnych imprez i wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury
 11. wspieranie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców Gminy,
 12. prowadzenie i koordynacja zajęć artystycznych oraz pracowni edukacji artystycznej,
 13. organizacja konferencji, seminariów, szkoleń, instruktaży, pomocy metodycznej

i innych form kształcenia pozaszkolnego w dziedzinie kultury i sztuki,

 1. wspieranie merytoryczne nauczycieli i animatorów placówek oświaty i kultury oraz organizacji pozarządowych
 2.  przygotowywanie rocznych ofert kulturalnych Centrum Kultury,
 3.  prowadzenie badań potrzeb i uczestnictwa w kulturze,
 4.  współpraca z lokalnym środowiskiem artystycznym,
 5.  prowadzenie działalności wydawniczej,
 6.  świadczenie usług poligraficznych, graficznych, fotograficznych i video, udostępnianie i wynajem pomieszczeń i sal, udostępnianie aparatury nagłaśniającej, prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki, pośrednictwo handlowe,
 7. organizacja zajęć w  świetlicach wiejskich i miejskich,
 8. organizowanie wyjazdów do innych instytucji kultury i sztuki,

 

 

 1. Do Działu  Sportu i Rekreacji należy:

 

 1. zarządzanie oraz efektywne gospodarowanie powierzonymi obiektami i urządzeniami sportowymi,
 2. inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie szeroko pojętej kultury fizycznej,
 3. organizowanie zajęć, zawodów i imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
 4. przygotowywanie dokumentacji zgodnie z przepisami do realizacji imprez masowych z zakresu sportu i rekreacji,
 5. udzielanie  pomocy  innym  podmiotom  w  realizacji  ich  zadań  w  zakresie  sportu,  rekreacji i turystyki,
 6. współpraca  z innymi  instytucjami  takimi  jak:  szkoły,  placówki  kulturalne,  kluby  sportowe, zakłady  pracy,  zrzeszenia,  grupy  środowiskowe,  itp.  w organizacji  imprez  o charakterze sportowym, rekreacyjnym, wychowawczym,
 7. organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie rekreacji i wypoczynku,
 8. wynajem obiektów i urządzeń,
 9. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi kultury fizycznej, 
 10. udostępnienie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom
  w tym:
 1. mieszkańcom miasta i gminy Choroszcz,
 2. klubom i związkom sportowym,  zakładom pracy, stowarzyszeniom i fundacjom,
 3. organizacjom kultury fizycznej i turystyki,
 4. placówkom oświatowym,
 1.  zapewnienie  właściwej  eksploatacji  i konserwacji  obiektów  sportowych oraz stałe dążenie do ich unowocześniania i rozwoju,
 2.  prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu
  i rekreacji,
 3.  prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży,
 4.  prowadzenie innej działalności obejmującej między innymi:
 1. najem i dzierżawę obiektów i pomieszczeń,
 2. prowadzenie reklam na obiektach sportowych i rekreacyjnych,
 3. organizacji na zlecenie imprezy w zakresie powszechnej kultury fizycznej.

 

 1. Do Działu informacji i mediów należy:

 

 1. prowadzenie i administracja portalu internetowego Centrum Kultury,
 2. redagowanie i wydawanie „Gazety w Choroszczy” wraz z portalem internetowym,
 3. prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej,
 4. działalność wydawnicza i reklamowa w mediach,
 5. rejestrowanie i archiwizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na nośnikach medialnych,
 6. kreowanie wizerunku i marki Centrum Kultury,
 7. dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych Centrum Kultury,
 8. współpraca z mediami w zakresie działań Centrum Kultury. Regularne przygotowywanie informacji prasowych o działalności Centrum Kultury,
 9. administrowanie BIP-em Centrum Kultury,
 10. prowadzenie działań marketingowych w zakresie kształtowania popytu na komercyjną ofertę artystyczną i edukacyjną Centrum Kultury,

 

 1. Do Bibliotek  należy:
 1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
 3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficzne,
 4. popularyzacja książki i czytelnictwa poprzez różne formy,
 5. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
 6. rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa,
 7. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych
  i kulturalnych mieszkańców gminy,
 8. doskonalenie form i metod pracy,
 9. prowadzenie pracowni internetowych,
 10. prowadzenie kroniki gminnej,
 11. prowadzenie wypożyczalni, czytelni  i innych formy udostępniania zbiorów bibliotecznych,
 12.   podejmowanie    innych  zadań  służących  zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej,
 13. przy bibliotece może działać Koło Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 14. zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Kierownika, po zaopiniowaniu przez Dyrektora,
 15. realizacja innych działań wynikających ze statutu oraz poleceń i zarządzeń Dyrektora.

 

 

 1. Do Działu Administracyjnego należy:

 

 1. w zakresie spraw finansowo- księgowym
 1. sporządzanie, przyjmowanie i kontrola obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 2. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej,
 3. sprawowanie kontroli wewnętrznej,
 4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. prowadzenie kasy instytucji,
 6. kontrola pod względem finansowym nawiązywanych umów,
 7. terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 8. naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i rodzinnych,
 9. naliczanie podatków i terminowe regulowanie zobowiązań,
 10. rozliczenia z ZUS: naliczanie składek wypełnianie deklaracji rozliczeniowych
  i raportów imiennych - przekaz  elektroniczny do ZUS,
 11. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowniczych,
 12. prowadzenie analityki i syntetyki zgodnie z zakładowym planem kont,
 13. sporządzanie inwentaryzacji,
 14. sporządzanie sprawozdawczości,
 15. sporządzanie bilansu jednostki,
 16. systematyczne bieżące analizowanie gospodarki finansowej instytucji i przekazywanie aktualnych informacji Dyrektorowi.
 1. w zakresie spraw kadrowych
 1. prowadzenie akt osobowych pracowników, rejestru pracowników, byłych pracowników, list obecności, kartotek urlopowych, ewidencji zwolnień lekarskich, ewidencji czasu pracy,
 2.  sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia,
 3. udział w opracowywaniu i aktualizowaniu regulaminów pracy, wynagradzania,
 4. przygotowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę,
 5. przygotowywanie wniosków o przyznawanie dodatków stażowych, gratyfikacji jubileuszowych,
 6.  przygotowywanie i przekazywanie do ZUS wniosków pracowników ubiegających się o renty i emerytury,
 7. kontrola dyscypliny pracy, zestawienie i rozliczenie wyjść prywatnych pracowników,
 8. informowanie pracowników o przysługujących im  uprawnieniach i obowiązkach,
 9. prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

3.w zakresie spraw gospodarczych

 1. zabezpieczenie i ochrona mienia, 
 2. dbałość o utrzymanie w pełnej sprawności technicznej, sanitarnej obiektów, sprzętu nagłośnieniowego i wyposażenia, bieżące remonty,
 3. utrzymanie w czystości pomieszczeń Centrum Kultury,
 4. zakup materiałów, urządzeń i innych artykułów niezbędnych do należytego funkcjonowania instytucji,
 5. wynajem pomieszczeń, środków transportu i sprzętu technicznego.
 6. prowadzenie całokształtu spraw związanych z zagadnieniami przeciwpożarowymi i BHP.
 7. archiwizacja dokumentów.
 1. w zakresie    pozyskiwania środków zewnętrznych   
 1. zbieranie informacji dotyczących pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowania instytucji,
 2. systematyzacja zebranych informacji o funduszach krajowych i zagranicznych oraz ich upowszechnianie wśród kadry merytorycznej, 
 3. wskazywanie źródeł finansowania kultury  instruktorom kultury,
 4. sporządzanie wniosków aplikacyjnych,
 5. realizacja priorytetowych projektów kulturalnych,
 6. rozliczanie projektów.
 1. w zakresie zamówień publicznych  
 1. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez Centrum Kultury, w tym:
 1.  planowanie zamówień publicznych – opracowywanie projektu rocznego planu zamówień publicznych,
 2. prowadzenie czynności organizacyjno – technicznych związanych z udzielaniem zamówień publicznych, 
 3.  przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
   
 1. koordynowanie, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie udzielania zamówień publicznych, działań podejmowanych przez komórki organizacyjne Centrum Kultury  w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 2. opracowywanie projektów procedur i innych przepisów wewnętrznych niezbędnych do właściwego prowadzenia procesu udzielania zamówień publicznych,
 3. prowadzenie rejestru umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Rozdział V

Organizacja pracy

 1. Wszyscy pracownicy  Centrum  Kultury wykonują zadania ustalone dla nich w zakresie czynności oraz inne wynikające z bieżącej pracy  Centrum  Kultury.
 2. Do podpisywania pism wychodzących na zewnątrz uprawniony jest Dyrektor, lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Centrum Kultury  sprawuje  nadzór nad Orlikiem i stadionem sportowym w Choroszczy.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 10 marca 2015.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1203

Utworzono dnia: 25.02.2015

Dokument wprowadził:
Wojciech Cymbalisty

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

27.02.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 3/2015

27.02.2015, Administrator główny:

Edycja dokumentu Zarządzenie Nr 3/2015

25.02.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 3/2015

25.02.2015, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Zarządzenie Nr 3/2015