UCHWAŁA NR VIII/95/2012

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

 

z dnia 22 lutego 2012 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury w Choroszczy

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.2 pkt 2 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281)) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z 2011 r. Nr 207, poz. 1230) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIV/196/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 23 września 2009roku w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury w Choroszczy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 207, poz. 2292) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Działalność gospodarcza obejmuje:

1) usługi i zajęcia organizowane przez Centrum;

2) wynajem nieruchomości i ich części;

3) wynajem aparatury nagłaśniającej i innych rzeczy;

4) prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki;

5) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym kolportaż i umieszczanie w czasopismach reklam;

6) pośrednictwo handlowe.”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Choroszczy

Piotr Paweł Dojlida

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1266

Utworzono dnia: 13.09.2013

Dokument wprowadził:
Wojciech Cymbalisty

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

13.09.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Uchwała.VIII+Statut+CK.

13.09.2013, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu UCHWAŁA NR VIII/95/2012 RADY MIEJSKIEJ