Regulamin Premiowania

pracowników

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy

 

 

 

§1

Wysokość funduszu premiowego na dany rok uzależniona jest od przyznanych środków na

wynagrodzenia i może wynosić do 100 % ogolnej kwoty wynagrodzeń zasadniczych.

 

§ 2

Fundusz premiowy obejmuje pracownikow działalności podstawowej i obsługi, zatrudnionych w M-GCK w Choroszczy

§ 3

Pracownik uzyskuje prawo do premii po przepracowaniu wM-GCK w Choroszczy co najmniej 1 miesięca.

§ 4

Premia ma charakter regulaminowy.

 

§ 5

Do zadań, ktorych wykonanie warunkuje przyznanie premii, należy :

• rzetelne i terminowe wykonywanie obowiązkow, wynikających z zakresu przydziału

czynności;

• punktualność w pracy oraz zachowanie ustalonych terminów;

• dyspozycyjność;

  • gotowośćdo podejmowania prac w zastępstwie osób nieobecnych;

• zaangażowanie w działalność instytucji;

• dbałość o dobre stosunki interpersonalne;

• lojalność wobec instytucji, wspołpracownikow i przełożonych ;

  • przestrzeganie ustalonego czasu pracy i porzadku pracy, w tym przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

• inne - indywidualne czynności, powierzone przez Burmistrza Gminy w stosunku

do dyrektora placówki ; przez dyrektora - w stosunku do pracowników Centrum.

 

§ 6

Decyzję w sprawie premii - przyznania, pozbawienia oraz jej wysokości - podejmuje :

  • Burmistrz Gminy w stosunku do dyrektora Centrum, na wniosek sekretarza Gminy;

  • Dyrektor w stosunku do pracownikow Centrum.

 

§ 7

Premia wypłacana jest miesięcznie, w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę . Podstawą jej naliczenia jest wynagrodzenie zasadnicze.

§ 8

 

Za zwolnienie lekarskie powyżej 11 dni roboczych, zmniejsza się premię w wysokości do 50% należnej premii.

§9

Pracownik traci prawo do premii w przypadku :

• opuszczenia bez usprawiedliwienia dnia pracy;

• wyrządzenia szkody na rzecz zakładu pracy;

• przystąpienia do pracy w stanie nietrzeźwym;

• spożywania alkoholu na terenie zakładu pracy;

  • niewykonywania czynności wynikających z zakresu czynności;

  • niekulturalny stosunek do przełozonych, współpracowników i innych osób;

  • nieterminowego wykonywania obowiązków;

  • niegospodarności w wydatkowaniu środków finansowych;

• porzucenia pracy,

• zaistnienia w ciągu miesiąca- 3 lub więcej nieusprawiedliwionych spoźnień do pracy;

• ukarania karą dyscyplinarną;

• rozwiązania stosunku pracy w trybie natychmiastowym z winy pracownika;

• naruszenia przepisow bhp i p.poż.;

• zakłócenia rytmu pracy niewłaściwym zachowaniem;

• samowolnym opuszczeniem stanowiska pracy bez usprawiedliwienia.

§ 10

O pozbawieniu premii powiadamia się pracownika w formie pisemnej z podaniem przyczyny.

§ 11

Odwołania dotyczące pozbawienia premii Dyrektor M-GCK może złożyć do Burmistrza Choroszczy, a pracownik do Dyrektora M-GCK, w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia na piśmie o pozbawieniu premii.

§ 12

Regulamin Premiowania wchodzi w życie z dniem 1 kwiertnia 2010 r.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1011

Utworzono dnia: 13.09.2013

Dokument wprowadził:
Romuald Ożlański

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

13.09.2013, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Regulamin Premiowania 2010