REGULAMIN NAGRADZANIA

pracowników zatrudnionych

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy

 

§ 1

Pracownik może otrzymać nagrodę wyłącznie po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy.

§ 2

 

Nagroda uznaniowa przyznawana jest pracownikowi, który uzyskuje dobre wyniki w pracy zawodowej.

§ 3

Przy ustalaniu wysokości nagrody uznaniowej indywidualnej bierze się pod uwagę w szczególności:

  1. wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych,

  2. dyspozycyjność i stopień trudności wykonywanych przez pracownika zadań,

  3. zdyscyplinowanie, inicjatywę, samodzielność,

  4. zaangażowanie w pracę i kreatywność,

  5. samodoskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji,

  6. stosunek do przełożonych, umiejętność współpracy i współżycia w zespole,

  7. stosunek do interesantów i zgłaszanych przez nich spraw.

§4

Przy ustalaniu wysokości nagrody uwzględnia się pracę wykonywaną nieodpłatnie, zastępstwo za nieobecnego pracownika lub posiadanie czasowo rozszerzonego zakresu obowiązków przez okres przekraczający 1 miesiąc.

§5

Nagroda uznaniowa nie może być przyznana pracownikowi :

1. na którego wpłynęła zasadna skarga,

2. prowadzącemu postępowania administracyjne z przekroczeniem ustawowych terminów ,

3. który naruszył Regulaminu pracy,

4. który został ukarany karą porządkową lub dyscyplinarną, chyba, że nałożona kara została uznana za niebyłą i wzmiankę o niej wykreślono z akt osobowych pracownika.

 

§ 6

Nagrody uznaniowe wypłacane są za rok kalendarzowy w miesiącu grudniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 5/09

Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy

z dnia 23 listopada 2009 roku

 

 

w sprawie ustalenia Regulamin nagradzania pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy

 

 

Na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45, poz.446 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam Regulamin nagradzania pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Regulamin nagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od daty podania go do wiadomości pracowników.


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1082

Utworzono dnia: 13.09.2013

Dokument wprowadził:
Wojciech Cymbalisty

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

13.09.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika REGULAMIN_NAGRADZANIA

13.09.2013, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu REGULAMIN NAGRADZANIA pracowników