OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Burmistrz Choroszczy

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Sportu

w Choroszczy

Kandydaci na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Sportu z siedzibą ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz winni spełniać wymagania:

 

Wymagania konieczne:

1. wykształcenie wyższe, preferowane zarządzanie kulturą, kulturoznawstwo, animator kultury,
2. co najmniej 5 - letni staż pracy,

3. przedłożenie koncepcji programowej Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych,

4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5. niekaralność za przestępstwo umyślne,

6. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.
 

Wymagania dodatkowe:

 1. 3 - letni staż pracy w instytucjach prowadzących działalność kulturalną,
 2. znajomość zasad zarządzania i funkcjonowania instytucji kultury oraz zasad jej finansowania,
 3. prawo jazdy kat. B

 

Zakres zadań na stanowisku Dyrektora MGCKiS w Choroszczy:

Zarządzanie jednostką kultury której przedmiotem działania jest:

 1.  rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców;
 2. przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych;
 3. kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 4. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru;
 5. kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego miasta, gminy, regionu, Polski i innych narodów.
 6. edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki;
 7. rozwijanie i zaspakajanie potrzeb w zakresie rekreacji, sportu i turystyki;
 8. inspirowanie działań artystycznych, kulturalnych, sportowych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami samorządowymi, pozarządowymi oraz innymi placówkami kultury;
 9. działalność biblioteczna;
 10. rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

 

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o przystąpienie do konkursu,

2) koncepcja programowa Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy - przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych,

3) list motywacyjny,

4) życiorys wraz z klauzulą o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia   29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182 z późn. zm.),

5) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

6)kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów świadczących o dodatkowych kwalifikacjach,

7) kopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe z uwzględnieniem osiągnięć w tym zakresie,

8)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,

9) oświadczenie uczestnika konkursu na stanowisko dyrektora, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

10) oświadczenie uczestnika konkursu o korzystaniu z pełni praw publicznych,

11) inne dokumenty wg uznania kandydata.

 

Oferty (wniosek o przystąpienie do konkursu i wymagane dokumenty) należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy” do godziny 15.30 dnia 8 maja 2015 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (pok.nr 14).

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą  rozpatrywane.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone w ciągu 10 dni od w/w daty.

 

Informacje dodatkowe:

1. uczestnik konkursu otrzyma zestaw informacyjny zawierający warunki organizacyjno-finansowe działalności Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy   - po uprzednim pisemnym lub telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

2. informacji o konkursie udziela: Dorota Tomicka – Kierownik Referatu Organizacyjnego    Urzędu Miejskiego w Choroszczy – tel.   603-220-254.

 

 

Burmistrz Choroszczy

 

mgr inż. Robert Wardziński

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1414

Utworzono dnia: 31.03.2015

Dokument wprowadził:
Wojciech Jan Cymbalisty

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

31.03.2015, Administrator główny:

Edycja dokumentu Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora M-GCKiS w Choroszczy

31.03.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 34/2015 z 30.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

31.03.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o konkursie

31.03.2015, Administrator główny:

Edycja dokumentu Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora M-GCKiS w Choroszczy

31.03.2015, Administrator główny:

Edycja dokumentu Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora M-GCKiS w Choroszczy

31.03.2015, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora M-G CK i S w Choroszczy