OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
NA STANOWISKO
GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
W MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY W CHOROSZCZY

 

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: głównej księgowej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz - 1/4 etatu.

 

I. Wymagania na stanowisko głównej księgowej

 

a) wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

 4. kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku

 

W zakresie wykształcenia kandydat powinien spełnić jeden z poniższych warunków:

 1. posiadać ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 2. posiadać ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną
  i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

 3. być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 4. posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Do ekonomicznych kierunków studiów zalicza się: ekonomię, finanse i bankowość, informatykę i ekonometrię, towaroznawstwo oraz zarządzanie i marketing.

 

b) wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów o zamówieniach publicznych,

- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

- umiejętność pracy w zespole

 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównej księgowej

 

Do podstawowego zakresu zadań wykonywanych należy m.in.:

1. prowadzenie rachunkowości w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy,

2. opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych oraz środków specjalnych,

3. opracowywanie wniosków w sprawie dokonywania zmian w planach wydatków według zaistniałych potrzeb,

4. dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi M-GCK w Choroszczy,

5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym M-GCK w Choroszczy,

6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych M-GCK w Choroszczy,

7. obsługa finansowo-księgowa M-GCK w Choroszczy, a w szczególności:

- ewidencja syntetyczna i analityczna,

- dodatkowa ewidencja syntetyki inwentarza i księgozbiorów obsługiwanych jednostek,

- ewidencja analityczna środków trwałych,

- przecena i umarzanie środków trwałych,

- uzgadnianie kont analitycznych z syntetyką.

 

III. Wymagane dokumenty

 

a) dokumenty niezbędne:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys - curriculum vitae,

 3. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie

 4. kopie świadectw pracy,

 5. oświadczenie kandydata o niekaralności

b) dokumenty dodatkowe:

 1. poświadczone kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

 2. posiadane referencje,

 3. kwestionariusz osobowy

 

IV. Termin i miejsce składania dokumentów

 

Termin składania dokumentów przez kandydatów na stanowisko głównej księgowej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy upływa 03 września 2008 roku
o
godz. 15:00. Dokumenty należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Zapotrzebowanie i nabór pracowników - M-GCK”, osobiście bądź drogą pocztową w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz.

 

Aplikacje, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy pod adresem internetowym
http://mgck-choroszcz.pbip.pl/ (zakładka OGŁOSZENIA) oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie M-GCK w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.)”.

 

 

Choroszcz, 14.08. 2008 r.

1

2/2

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1196

Utworzono dnia: 13.09.2013

Dokument wprowadził:
Elżbieta Wróblewska

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

13.09.2013, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Nabór na główną księgową M-GCK - ogłoszenie(sierpień 2008)